Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1    Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2    Chase Development: kantoorhoudende en gevestigd te Doetinchem.

1.3    Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van Chase Development is gericht, met wie Chase Development de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.

1.4    Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Chase Development en Opdrachtgever.

1.5    Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Chase Development en Opdrachtgever.

1.6    Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk is bevestigd, met betrekking tot de

1.7    Diensten van Chase Development. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

1.8    Schriftelijk: hieronder wordt in deze voorwaarden verstaan correspondentie per brief of e­mail.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Chase Development van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

2.2    De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Chase Development geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorverkoopt, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Chase Development door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.

2.3    Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Chase Development en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4    Chase Development wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.

2.5    Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Chase Development en de Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6    Indien de opdrachtgever zich registreert bij Chase Development, garandeert de opdrachtgever achttien (18) jaar of ouder te zijn althans toestemming te hebben van een wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3: Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1    Alle aanbiedingen van Chase Development zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2    Offertes van Chase Development zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee (2) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3    Overeenkomsten komen tot stand doordat Chase Development de door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Chase Development tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

3.4    Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van één (1) maand tenzij anders is overeengekomen (tijdens de bestelling procedure).

3.5    Overeenkomsten worden na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor één (1) maand, tenzij anders overeengekomen (tijdens de bestelling procedure).

3.6    Tussentijdse opzegging is uitgesloten en alle diensten zijn maandelijks opzegbaar, tenzij anders vermeld tijdens de bestelling.

Artikel 4 Prijzen en tarieven, meerwerk

4.1    Alle door Chase Development vermelde prijzen en tarieven gelden in euro´s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.2    Alle door Chase Development vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders overeengekomen. Enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede transport­ en afleveringskosten of reis­ en verblijfskosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.3    Chase Development is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.

4.4    Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Chase Development aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen vijf (5) werkdagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Chase Development op te zeggen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid Chase Development

5.1    Aansprakelijkheid van Chase Development wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien Afnemer Chase Development onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Chase Development ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Chase Development in staat is adequaat te reageren.

5.2    Chase Development aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 5 blijkt.

5.3    De totale aansprakelijkheid van Chase Development die bij de uitvoering van een Overeenkomst ten gevolge van het handelen van Chase Development aan de zijde van Afnemer ontstaat is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het totaal van de door Afnemer te betalen factuurbedragen per jaar, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid nooit meer zal bedragen dan €1.000,­. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van Chase Development aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Afnemer de Overeenkomst heeft ontbonden;
b. de kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Chase Development op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

5.4    Chase Development zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.5    Buiten de in artikelen 5.3 en 5.4 genoemde gevallen, rust op Chase Development geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. Afnemer vrijwaart Chase Development voor alle aanspraken van derden.

5.6    De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Chase Development en/of haar leidinggevende(n).

5.7    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk nadat het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden daarna, schriftelijk bij Chase Development meldt.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

6.1    Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Chase Development of diens licentiegevers. De Afnemer verkrijgt uitsluitend een niet­exclusief en niet­overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.

6.2    De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.

6.3    Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.

6.4    Het is Chase Development toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien Chase Development door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Afnemer niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal Chase Development op verzoek van Afnemer een reservekopie van de Programmatuur aan Afnemer ter beschikking stellen.

6.5    Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat Chase Development het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat Afnemer alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.

6.6    Voor zover voor de overdracht van de in artikel 6.5 bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal Chase Development een zodanige akte op eerste verzoek van Afnemer ondertekenen. Artikel 6.5 is onverkort van toepassing.

Artikel 7: Overmacht

7.1    Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in iedergeval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of ­elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, aanvallen op een netwerk/server waaronder DDoS en DoS, storingen in de voor Chase Development belangrijke netwerken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van nakoming door leveranciers van wie Chase Development bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.

7.2    Wanneer een overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Afnemer blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

Artikel 8: Illegale activiteiten

8.1    Op al onze diensten is het hosten van illegale software strikt verboden. Chase Development is ten alle tijden gemachtigd de dienst (met een melding naar de klant) op te schorsen.

Laatst bijgewerkt op 04-04-­2016